Adresa: Liburnijska 7a 51414 Ičići, Croatia
Telefon: +385 (0) 51 704 187
E-mail: tz-icici@ri.t-com.hr • www.icici-tourism.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO ZA IZNAJMLJIVAČE

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge dužan je: posjedovati rješenje o odobrenju za pružanje usluga, cjenik usluga vidno istaknuti u svakoj sobi, odnosno apartmanu i imati isti u knjigama, utvrditi normative namirnica, pića i napitaka, ako takve usluge pruža, na glavnom ulazu u objekt postaviti standardiziranu ploču, u svakoj smještajnoj jedinici mora biti plan evakuacije, koji mora biti izložen na unutarnjoj strani ulaznih vrata ili u neposrednoj blizini, istaknuti kućni red, dostupan obrazac za prigovor, imati kutiju prve pomoći u svakom apartmanu, odnosno sobi, prijavljivati i odjavljivati goste u sustav eVisitor u roku od 24 sata po dolasku tj. odlasku, sustav eVisitor ima ugrađen popis turista, a temeljem Pravilnika o knjizi gostiju, popis gostiju i knjiga gostiju više se ne trebaju ručno voditi, voditi knjigu ”Evidencija prometa”, za svaku izvršenu uslugu, gostu izdati račun s brojem, vrstom, količinom i cijenom te zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa, prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda, uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe, uplatiti godišnji paušalni iznos poreza, ispuniti i predati TZ obrazac u Poreznu upravu te platiti turističku članarinu.
Tvrtke koje su dobile suglasnost za izradu standardiziranih ploča za ugostiteljske objekte u kojima se pružaju usluge smještaja možete pronaći ovdje.

Evidencija prometa – obrazac
PDV obveze građana iznajmljivača

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju iznajmljivanja soba i apartmana i rješenja o kategorizaciji
Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.
Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge (Zakon o ugostiteljstvu, NN 85/15):
1. usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,
2. usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina,
3. usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.
Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda. Zahtjev se predaje u Uredu državne uprave u Primorsko goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Ispostava Opatija, Maršala Tita 4, 51410 Opatija, Tel: 051 354 677, 051 354 673, 051 354 670.

– Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu 

Prijava i odjava gostiju Turističkoj zajednici mjesta Ičići

Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata prijaviti i odjaviti boravak svakog gosta, putem informacijskog sustava za prijavu i odjavu gostiju na web stranici www.evisitor.hr  (Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, NN 126/15).

Potrebno je da obveznik osobno dođe u Turistički ured Turističke zajednice mjesta Ičići po svoje pristupne podatke za eVisitor, uz obavezno predočenje identifikacijskog dokumenta, OIB-a i rješenja o pružanju usluga.

Zakonska obveza prijave turista iz zemalja koje nisu članice EU Ministarstvu unutarnjih poslova (Zakon o strancima, NN 130/11, 74/13), automatski se ispunjava na način da MUP preuzima podatke iz sustava eVisitor.

Financijske obveze iznajmljivača

  1. Uplata boravišne pristojbe: Paušalno – naloge za uplatu izdaje TZ, u tri jednake rate: do 31.07., do 31.08. i do 30.9.
    2. Uplata poreza i prireza tromjesečno;
    3. Uplata turističke članarine, iznajmljivači sami uplaćuju i obračunavaju.

PAUŠAL BORAVIŠNE PRISTOJBE
Paušal boravišne pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe. Evidencija naplate paušala boravišne pristojbe vodi se putem sustava eVisitor.
Izračun visine godišnjeg paušala boravišne pristojbe:
broj kreveta x 345 kn x koeficijent područja
(propisani koeficijent mjesta Ičići je 1,00)

POREZ I PRIREZ POREZU NA DOHODAK OD IZNAJMLJIVANJA APARTMANA, SOBA I KAMPOVA GRAĐANA U DOMAĆINSTVU
Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači koji posjeduju Rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu, osim onih koji su u sustavu PDV. Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti. Također, dužnost je iznajmljivača prijaviti i svaku eventualnu promjenu odobrenja. Prijava za upis u registar poreznih obveznika podnosi se na obrascu RPO-1 nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta). Na 18. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. siječnja usvojeni su prijedlozi odluka o visini paušalnog poreza po krevetu za iznajmljivače. Tako će na području Ičića paušalni porez na dohodak po krevetu iznositi 345,00 kuna.

TURISTIČKA ČLANARINA
Sukladno čl. 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15), građani koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvima dužni su plaćati članarinu turističkoj zajednici.
Obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu po stopi 0,16150%. Stopa članarine primjenjuje se na ukupni godišnji neto prihod ostvaren po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu (suma obrasca EP za kalendarsku godinu).
Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ (obrazac obračuna turističke članarine) najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu. Obrascu TZ prilaže se kopija obrasca EP.

Obrazac TZ

Kvarner family

“Kvarner Family” je projekt koji je pokrenula Primorsko-goranska županija, a provedbu prepustila Turističkoj zajednici Kvarnera u suradnji s turističkim zajednicama – članicama. Riječ je o sustavu standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja obiteljskog smještaja.
“Kvarner Family” je nadopuna postojećem sustavu kategorizacije s ciljem povećanja konkurentnosti i razine kvalitete apartmana, soba, kampova ili kuća koje iznajmljujete.
Ovim projektom želi se unaprijediti ponuda obiteljskog smještaja i povećati kvaliteta usluge i konkurentnosti.
Ciljevi i očekivani učinci projekta “Kvarner Family”: povećanje kvalitete turističke ponude obiteljskog smještaja, postizanje bolje tržišne prepoznatljivosti, pojačana promocija obiteljskog smještaja, posebice u elektroničkim medijima, organizacija zajedničkih programa edukacije i pokretanje zajedničkih programa obuke.

Kvarner family – uputstvo
animacijsko pismo
pet friendly
bike friendly
hike friendly

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma dostupni su na web stranicama Ministarstva turizma (www.mint.hr) i Hrvatske turističke zajednice (www.htz.hr)

GDPR regulative za iznajmljivače

Briga o gostu – priručnik

GDPR – INFO za goste

VAŽNE INFORMACIJE

Plaćanje PDV-a na proviziju strane putničke agencije

Porezni tretman iznajmljivanja apartmana putem Airbnb Online Platforme

PDV na proviziju stranih agencija za iznajmljivače

Kako pravilno izdati račun za usluge smještaja?

Može li privatni iznajmljivač izdati R1 račun?

Iznajmljivanje apartmana preko agencije: Kako izdati račun i smije li biti izražen u eurima?

Kako postupiti s HRT pristojbom u obiteljskom smještaju?

ZAKONSKE REGULATIVE

1. Zakon o boravišnoj pristojbi NN 152/08,NN 59/09, NN 97/13, NN158/13, NN30/14
Zakon o boravišnoj pristojbi

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

Narodne novine br.71/2018. od 04.08.2018.
Na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi (Nar. nov., br. 152/08., 59/09. – ispravak i 30/14.) donesena je Uredba o utrvđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu. – link

2. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti NN 85/15, NN 121/16
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

3. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma NN 152/08

4. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama NN 152/08, NN 80/10, NN 110/15, NN 121/16
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Zakon o izmjenama zakona o članarinama u turističkim zajednicama NN 121/16

5. Zakon o pružanju usluga u turzmu NN 130/2017

 

Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

U  nadi dobre poslovne suradnje srdačno Vas pozdravljamo i želimo uspješnu turističku sezonu.

Turistička zajednica mjesta Ičići  

 

 

Hrana i piće

RESTAURANT COMMODORE
RESTAURANT GALEB
PIZZERIA BUSOLA
BISTRO LUČICA
BISTRO VENEZIA
BISTRO SUNCE
VINI BABILONI
CAFFE BAR MONTE CAPRA
PIVNICA TRIESTINA
CAFFE BAR CALYPSO
CAFFE BAR ROŽICA
CAFFE BAR RARA IČIĆI
CAFFE BAR SUNSET